گشت نوید

آژانس گشت نوید چند تا کارمند دارد؟

آژانس گشت نوید ۴۰ کارمند  ثابت و  چندین  متغیر  دارد؟